abc好車網 | 認證車款

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
本圖表每日定時更新,最新物件以實際搜尋結果為主。
最高 700 萬,最低 15.8 萬,價差為 684.2
共626筆
2012 Mazda 馬自達 5
 • 2012 Mazda 馬自達 5
  46.8
  • 2012 年 5 月
  • |
  • 高雄市
  • |
  • 白色
  • abc好車網
  • 高雄市
2018 BMW 寶馬 7-series
 • 2018 BMW 寶馬 7-series
  308
  • 2018 年 7 月
  • |
  • 台中市
  • |
  • 白色
  • abc好車網
  • 台中市 / 原廠
2015 Lexus 凌志 Es
 • 2015 Lexus 凌志 Es
  132.8
  • 2015 年 4 月
  • |
  • 台中市
  • |
  • 黑色
  • abc好車網
  • 台中市 / 原廠
2016 Lexus 凌志 Ct
 • 2016 Lexus 凌志 Ct
  100.8
  • 2016 年 8 月
  • |
  • 台北市
  • |
  • 白色
  • abc好車網
  • 台北市 / 原廠
2011 Lexus 凌志 Rx
 • 2011 Lexus 凌志 Rx
  89
  • 2011 年 1 月
  • |
  • 高雄市
  • |
  • 灰色
  • abc好車網
  • 高雄市 / 原廠
2014 Toyota 豐田 Corolla altis
 • 2014 Toyota 豐田 Corolla altis
  41.8
  • 2014 年 12 月
  • |
  • 台北市
  • |
  • 黑色
  • abc好車網
  • 台北市
2015 Toyota 豐田 Corolla altis
 • 2015 Toyota 豐田 Corolla altis
  44.6
  • 2015 年 2 月
  • |
  • 高雄市
  • |
  • 黑色
  • abc好車網
  • 高雄市
2015 Toyota 豐田 Corolla altis
 • 2015 Toyota 豐田 Corolla altis
  46.9
  • 2015 年 1 月
  • |
  • 台北市
  • |
  • 黑色
  • abc好車網
  • 台北市
2015 Toyota 豐田 Corolla altis
 • 2015 Toyota 豐田 Corolla altis
  46.7
  • 2015 年 2 月
  • |
  • 高雄市
  • |
  • 銀色
  • abc好車網
  • 高雄市
2012 Lexus 凌志 Rx
 • 2012 Lexus 凌志 Rx
  99.8
  • 2012 年 4 月
  • |
  • 桃園市
  • |
  • 銀色
  • abc好車網
  • 桃園市 / 原廠
2018 Lexus 凌志 Rx
 • 2018 Lexus 凌志 Rx
  179.8
  • 2018 年 9 月
  • |
  • 台北市
  • |
  • 白色
  • abc好車網
  • 台北市 / 原廠
2015 M-Benz 賓士 Cla-class
 • 2015 M-Benz 賓士 Cla-class
  146
  • 2015 年 9 月
  • |
  • 新北市
  • |
  • 黑色
  • abc好車網
  • 新北市
2015 M-Benz 賓士 Cls-class
 • 2015 M-Benz 賓士 Cls-class
  179.8
  • 2015 年 9 月
  • |
  • 台北市
  • |
  • 白色
  • abc好車網
  • 台北市
2018 Luxgen 納智捷 M7 turbo eco hyper
 • 2018 Luxgen 納智捷 M7 turbo eco hyper
  108.2
  • 2018 年 3 月
  • |
  • 台北市
  • |
  • 白色
  • abc好車網
  • 台北市 / 原廠
2018 BMW 寶馬 X1
 • 2018 BMW 寶馬 X1
  158
  • 2018 年 5 月
  • |
  • 台南市
  • |
  • 灰色
  • abc好車網
  • 台南市 / 原廠
2009 Nissan 日產 Teana
 • 2009 Nissan 日產 Teana
  23.8
  • 2009 年 5 月
  • |
  • 高雄市
  • |
  • 黑色
  • abc好車網
  • 高雄市
2014 Mazda 馬自達 6
 • 2014 Mazda 馬自達 6
  69.8
  • 2014 年 6 月
  • |
  • 高雄市
  • |
  • 黑色
  • abc好車網
  • 高雄市
2005 Mazda 馬自達 3 4d
 • 2005 Mazda 馬自達 3 4d
  15.8
  • 2005 年 4 月
  • |
  • 高雄市
  • |
  • 藍色
  • abc好車網
  • 高雄市
2016 Luxgen 納智捷 M7 turbo eco hyper
 • 2016 Luxgen 納智捷 M7 turbo eco hyper
  61.8
  • 2016 年 6 月
  • |
  • 高雄市
  • |
  • 白色
  • abc好車網
  • 高雄市
2016 Lexus 凌志 Rx
 • 2016 Lexus 凌志 Rx
  192.8
  • 2016 年 1 月
  • |
  • 台北市
  • |
  • 黑色
  • abc好車網
  • 台北市 / 原廠